Kitap Sırtı Hakkında

 

KİTAP SIRTI PROJE METNİ

PROJENİN AMACI

Türkiye genelinde ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere süreklilik arz eden bir çalışma ile ana dilinde yazma becerisini geliştirmek, kolektif yazma etkinlikleriyle basılı ve/veya dijital süreli yayın çıkararak öğrencilerin yazma alanında kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve öğrencilere rehberlik etmek projenin nihai amacıdır.

DAYANAK

 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 2. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 

 PROJENİN HEDEFLERİ

 • Ana dilin gelişmesinde dört temel dil becerisinin birbiri ile uyum içinde yürütülmesi bilincini kazandırmak,
 • Öğrencilerin yazma becerisini kazanmaları, bu beceriyi kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden ifade edebilmeleri noktasında kılavuz olmak,
 • Öğrencilerin etkili yazılı iletişim kurmaları, anadili sevgisi aşılanarak yazma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • Yazma alanında öğrencilerin öğrenilmiş çaresizliğini ortadan kaldırarak yazılı olarak kendilerini ifade edebileceği algısını yayabilmek,
 • Yazı yazma, düşüncelerini yazarak ifade etme farkındalığı oluşturmak,
 • Süreli yayın hazırlamanın tüm aşamalarına dahil olarak bu alanda tecrübe kazanmak,
 • Web 2.0 araçlarını yazma çalışmalarında kullanmak,
 • Öğrencilere web 2.0 araçlarını yazı çalışmalarında etkin kullanma yeterliliği kazandırmak,
 • Öğrencilerde yazma sürecini içselleştirmek,
 • Yazma eğitimini sınıf/ders içi çalışmalarla sınırlandırmayarak öğrencilerin okul/sınıf/ders dışında da yazma becerilerini geliştirmeye teşvik etmek,
 • Öğrencilerin sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak,
 • Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklenmek,
 • Öğrencilere, potansiyellerini açığa çıkarmalarında imkân yaratmak.

 

PROJENİN GEREKÇESİ

Türkçe öğretiminde öğrencilerin dört temel dil becerilerini geliştirmek temel hedeftir. Yazma becerisi ise dil becerilerinin yanı sıra zihinsel süreçlerle de sarmalanmış durumdadır ve bu nedenle diğer beceri alanlarının gelişimine de katkı sağlamaktadır. Yazma etkinliği; öğrencilerin düşüncelerinin yazınsal haline getirme işlemi olmakla birlikte düşüncelerini geliştirme, art alandaki bilgilerini çağırarak düzenleme, bu bilgileri sınıflandırarak gerekli olanları kullanma ve nihayetinde yaratım süzgecinden geçirerek düşüncelerini somutlaştırmasıyla da önem kazanır. Tam da bu sebeple dil becerileri söz konusu olduğunda başa çıkması en zor olanın “yazma” olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum yazmanın hem üretime dayalı hem de ustalaşmak için ciddi boyutlarda emek ve zaman alan bir dil becerisi olması ile açıklanabilir. Zira öğrencinin yazınsal metinler üretebilmesi için dilsel yapıları bilmesi yeterli olmamakta, anlambilimsel açıdan da belli bir donanıma sahip olması gerekmektedir.

Bütün bu bilgilerden hareketle öğrencilerin anadiline yönelik mevcut bilgi ve birikimlerini uygulayabilecekleri, dönüt alıp bu çerçevede kendilerini geliştirebilecekleri, yazma yetisini bir “yazma kültürü”ne dönüştürmesi noktasında sahada bir yazma becerisi geliştirme projesi ihtiyacı tespit edilmiş ve bu çalışma şekillendirilmiştir.

 

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR

Songül BAYRAKTAR

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî /özel ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri

 

PROJENİN NİHAİ FAYDALANICILARI

Öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri

 

PROJE TAKVİMİ

Eğitim-öğretim dönemlerinde devamı ve yaygınlaştırılması öngörülmüştür.

 

PROJENİN BÜTÇESİ

Kitap Sırtı Projesi’nde yapılan her etkinlik okulların ve yürütücü öğretmenin kendi imkânları ile karşılanacaktır.

 

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Projenin her yıl yeni beklenti ve ihtiyaçlar dikkate alınıp geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.

 

PROJENİN UYGULANMASI

 1. Projeye katılmak isteyen öğretmenler, kurum idarelerinin onayını aldıktan sonra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderecekleri elektronik posta ile isim, soy isim, çalıştıkları kurumun adı ve bulunduğu ili belirterek başvuru yapacaklardır. Katılım için gerekli bilgilerin olduğu formu projenin resmi internet sitesinden indirebileceklerdir.
 2. Öğretmenlerin ve öğrencilerin projeye katılımı noktasında gönüllülük esastır.
 3. Gönüllü Türkçe öğretmeni rehberliğinde öğrencilerle yaratıcı yazma çalışmaları basitten karmaşığa doğru planlanarak yürütülecektir.
 4. Öğrenciler, süreç esnasında kendilerine verilen görevleri yerine getirecek ve belirli aralıklarla öğretmen tarafından öğrencilere yazılarına ilişkin biçim-içerik ile ilgili dönüt verilecektir.
 5. Öğrencilerin yazma seviyelerini tespit ettikten sonra öğretmen tarafından Kitap Sırtı Yazı İnceleme Kurulu oluşturulacaktır.
 6. Öğrencilerden yazdıkları çalışmaları “Bireysel Yazma Portfolyoları”nda muhafaza etmeleri istenecek ve belirli aralıklarla süreçle ilgili öğrencilere dönüt verilecektir.
 7. İki aylık olacak şekilde her dönem için bir dergi ve toplamda bir sene boyunca iki adet Kitap Sırtı Dergisi hazırlanması tavsiye edilmektedir. Yürütücü öğretmen, proje sorumlusunu bilgilendirerek dilerse daha az/fazla dergi de çıkarabilecektir. Çıkarılacak derginin sayfa sayısının önemi yoktur.
 8. Kitap Sırtı öğretmeni, sınıf veya okul kütüphanelerinden belirledikleri kitapları öğrencilerin dönüşümlü olarak okumalarını sağlayıp bu eserler üzerine yazı çalışmaları yürüterek de projenin “Nitelikli okur, nitelikli yazar!” şiarını da gerçekleştirmiş olacaktır.
 9. Proje yürütücüsü öğretmen -dilediği takdirde- yazma atölyeleri, yaratıcı yazma egzersizi, yazarla söyleşi vb. etkinlikler yapacaktır.
 10. Proje için okulda belirlenecek bir panoda Kitap Sırtı ile ilgili genel bilgiler, ekip öğrencilerinin isimleri, yapılan çalışmalar düzenli olarak sergilenecektir. Dileyen öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar projenin sosyal medya hesabı olan instagram/kitapsirti2020 ve resmi internet adresi olan www.kitapsirti.com adresinde güncel olarak sergilenecektir.
 11. Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar proje yürütücüsü öğretmenin belirlediği yazma görevlerini düzenli olarak yerine getiren öğrencilere “Kitap Sırtı Katılım Belgesi” verilecektir.

 

SONUÇLAR

 • Öğrenciler anadili titizlikle kullanma hassasiyeti kazanır.
 • Dört temel dil becerisinin birbiri ile uyum içinde yürütülecek etkinlikler gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerin yazmaya karşı önyargıları kırılarak ürün ortaya çıkarır.
 • Öğrencilerin etkili yazılı iletişim kurmaları sağlanarak yazma alışkanlığı kazandırılır.
 • Yazma alanında öğrencilerin öğrenilmiş çaresizliğini ortadan kaldırarak yazılı olarak kendilerini ifade edebilecekleri imkânlar yaratılır.
 • Düşüncelerini yazarak ifade etme farkındalığı kazanır.
 • Süreli yayın hazırlamanın tüm aşamalarına dahil olarak bu alanda tecrübe kazanır.
 • Çağın gereklerine uygun web tabanlı uygulamalarla dilsel gelişimini destekler.
 • Yazma gibi sancılı bir beceri alanında sınav/not kaygısı ortadan kaldırılarak samimi bir öğretmen-öğrenci etkileşimine ortam yaratılır.
 • Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklenir.

 

X

Right Click

No right click